devintas


devintas
deviñtas, -à num. ord. (4, 2) K, J; SD129, Rdevyni: 1. Jau deviñtas metas, kap aš čia Gs. Atejo pusiau deviñtos Slnt. Devintái baigiantis grįžo Erž. Deviñtai mušant, vaikai eina gult Grž. Devintą dešimtį varau (jau per aštuoniasdešimt metų turiu) Jnš. Šuo į deviñtą dieną pasiuto Dkš. Devintasis įsisuko į mergelių pulką JV326. Tamsybės tapusios est ... ik devintõs adynos DP173. Stojos tamsybė po visą žemę iki devintai adynai BtMt27,45. Tau labai uždraudžia ... deviñtame prisakyme DP308. 2. Oi, tu gegutėle, ... tu užkukuoji devintoj šalelėj Čb. Devintì meteliai, ne viena dienelė, kaip rūtelius pasėjau Rt. Vai neverk neverk, jaunoji mergele, rašysu gromatelę kas devinta dienelė Kv. ^ Toks giminė tau, kaip deviñtas vanduo nuo kisielio Vel.
×deviñto bálkio trū́kti būti ne viso proto: Jam trū́ksta deviñto bálkio Krkn.
devintóji bangà 42 didžiulio pavojaus ar entuziazmo simbolis.
deviñtą prãkaitą braũkti [nuo kaktõs] sunkiai dirbti: Braukiu nuo kaktos devintą prakaitą K.Bor.
iki deviñto prãkaito labai smarkiai (net sušylant): Kaip mokėjau, taip šokau, bet šokau su dūšia, šokau iki devinto prakaito! T.Tilv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • devintas — deviñtas, devintà sktv. Devintà valandà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Devintas Fortas — IX. Fort Beobachtungsposten …   Deutsch Wikipedia

  • devintas liekas — deviñtas liẽkas num. ord. K psn. devynioliktas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • devinta — deviñtas, devintà sktv. Devintà valandà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Grammatik der litauischen Sprache — Die Grammatik der litauischen Sprache ist insbesondere durch Flexion gekennzeichnet und darin dem Lateinischen, dem Altgriechischen oder dem Sanskrit ähnlich, insbesondere in seiner Fixierung auf die Endungen zur Angabe des Kasus und in der… …   Deutsch Wikipedia

  • Ninth Fort — Reconstructed Ninth Fort Observatio …   Wikipedia

  • Altpreußische Sprache — Prūsiskan Gesprochen in Nordeuropa Prūsa (Altpreußen) Sprecher keine Muttersprachler, etwa 2 000 Zweitsprachler Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Baltische Sprachen …   Deutsch Wikipedia

  • antšlikti — antšlìkti (ž.) intr. J.Jabl(Als), Brs užlašėti, užtikšti: Nebsiartink, bo karštas lašas antšlìks J. Tik vienas lašelis antšlìko i praėdė kiaurai Kl. Nusivilk, kartais ka neantšlìktų Ms. Lašas kraujo ... antšliko jam ant akių ŽCh247. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ašmas — ãšmas, à num. ord. (4) DP54, K, SD232, R psn. aštuntas: Iš devynių laimėjo ãšmas Kp. Julė yra ãšmas vaikas Brs. Ašmas ašį tašė, devintas grąžtą suko Tl. Ašmas tūkstenis (tūkstantis) B. O vei, vos ašma diena potam pasirodė, štai visi kaimynai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dešimtinės — Dešim̃tinės sf. pl. (1) bažn. devintas sekmadienis po Velykų: Dešim̃tinių atlaidai Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language